Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Muziekvereniging Erica vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de door haar leden ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens van verenigingsleden worden door muziekvereniging Erica verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie;
 • Contributieheffing;
 • Informatieverstrekking;
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Ter uitvoering van het lidmaatschap vraagt muziekvereniging Erica op grond van bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornamen;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Roepnaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door muziekvereniging Erica opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst;
 • Na einde lidmaatschap alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Na einde lidmaatschap in de oud-leden administratie, beheerd door de secretaris, met als enkel doel het benaderen voor reünies of andere aangelegenheden. 

Foto’s:

Muziekvereniging Erica kan tijdens evenementen die zelf worden georganiseerd dan wel waar muziekvereniging Erica is uitgenodigd ter promotie van de vereniging foto’s (laten) maken. Deze foto’s kunnen vervolgens gebruikt worden voor publicatie. Leden die op enigerlei wijze bezwaar hebben tegen publicatie van fotomateriaal waar zij op zijn afgebeeld kunnen dit bezwaar richten aan mailto:info@ericazuidlaren.nl. Muziekvereniging Erica zal geen foto’s publiceren van leden terwijl zij hier bezwaren tegen hebben.

Bezoekers aan evenementen georganiseerd door muziekvereniging Erica dan wel evenementen waar muziekvereniging Erica is op uitnodiging kunnen met als doeleinde het promoten van de muziekvereniging foto’s worden gemaakt. Deze worden door muziekvereniging Erica opgeslagen en kunnen eventueel worden gepubliceerd. Als u vragen heeft over de verwerking van fotomateriaal kunt u deze richten aan mailto:info@ericazuidlaren.nl.  
 
Rechten van betrokkene:

(oud-)leden van muziekvereniging Erica alsmede personen waar op een andere grond persoonsgegevens van zijn verwerkt door muziekvereniging Erica kunnen zich beroepen op de volgende rechten:

 • het recht op informatie
 • het recht op inzage
 • het recht op rectificatie
 • het recht op gegevenswissing (vergetelheid)
 • het recht op beperking van de verwerking
 • het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • het recht van bezwaar
 • het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profilering  

Een verzoek op één van bovenstaande rechten kunt u richten aan info@ericazuidlaren.nl.